Guerilla marketing aneb Mezi reklamou a uměním

Guerilla marketing aneb Mezi reklamou a uměním – verze pro tisk (pdf)

Návrh lekce vznikl v rámci předmětu Didaktika estetické výchovy na FF MUNI Brno. Jeho autorky jsou Klára Navrátilová, Alena Sýkorová, Markéta Nováková, Petra Doleželová.

 

1. Definice estetické výchovy

Estetickou výchovu chápeme jako samostatný vyučovací předmět, který nabízí pohled nejen do výtvarného a hudebního umění, ale také do dramatické a literární oblasti. Naše pojetí estetické výchovy se snaží z žáků vychovat samostatné, komunikativní, vynalézavé, kriticky uvažující a všeobecně kulturně vzdělané osobnosti. Naším cílem není pouhé předávání teoretických poznatků. Především klademe důraz na prožitek a samostatné objevování stěžejních uměleckých hodnot za asistence učitele. Učitel je tak v naší hodině spíše průvodcem ve světě poznání.

 

2. Kontext lekce

Návrh lekce „Guerilla marketing – mezi reklamou a uměním“ je stanoven především pro žáky prvního ročníku všeobecného nebo humanitně zaměřeného čtyřletého gymnázia. Plánovaná lekce je vytvořena pro 24 žáků a měla by probíhat v rámci předmětu Estetická výchova. Projekt by se odehrával na počátku 2. pololetí a je rozvržen na dvě dvouhodinové lekce po 90 minutách. Při kooperativním způsobu výuky budou žáci pracovat v již osvědčených a fungujících čtyřech skupinách po šesti žácích, ve kterých pracovali v prvním pololetí.

V případě realizace této lekce je nutné, aby měla učebna v rámci materiálního vybavení k dispozici počítač, plátno, projektor, reproduktory, mobilní židle a lavice a  kvalitní připojení k internetu. Žákům budou stačit pouze psací potřeby a sešit.

V prvním pololetí byli žáci obeznámeni s historickým přehledem uměleckých slohů a směrů světového výtvarného umění. Seznámeni byli také s obecnou charakteristikou estetického prožívání. Minulé pololetí nám tedy poskytlo opěrný bod, na který se postupně navazuje v následujícím pololetí a to tématy, které se zabývají rozdílnými projevy a aplikací umění v různorodých oborech. Hlavním pojmem navrhované lekce je guerilla marketing, který se vztahuje k tematickému okruhu „Masové umění“ s podtitulem „Reklama a umění“.

 

3. Cíle lekce

Kognitivní

Žák dokáže svými vlastními slovy vysvětlit pojmy reklama a guerilla marketing.

Žák umí definovat pojem umění a vyjmenovat alespoň dva umělecké aspekty reklamy a umění.

Žák dokáže uvést základní charakteristické rysy guerilla marketingu a vyjmenovat alespoň dva druhy.

Afektivní

Žák se nebojí prosadit své názory a návrhy, zároveň však toleruje názory ostatních.

Sociální

Žák spolupracuje se spolužáky a uvědomuje si svůj přínos ve skupině.

Žák je schopný diskutovat se spolužáky i s vyučujícím na dané téma.

Psychomotorické

Žák se aktivně podílí na tvorbě návrhu. Je schopen aplikovat nabyté znalosti a přeměnit je v praxi.

nemo

 

4. Obsah lekce

Téma Masové umění jsme si po krátké, leč zralé úvaze vybraly, protože jej považujeme za atraktivní a mimořádně aktuální. Vzhledem k tomu, jak široký pojem masové umění je, jsme se ho rozhodly zúžit na edukativně hodnotné téma reklama. Nejprve jsme ho chtěly pojmout jako celek. Nastínit žákům umělecký, etický i sociologický rozměr reklamy, který se nám zdá být zásadní nejen pro pochopení role umění v moderní době, ale také dopadu na formování mladého člověka obklopeného reklamou doslova na každém kroku. Bohužel pro takto široké téma by předepsaný čas nestačil a byla by podle nás škoda ho násilně rozetnout a bavit se jen o dílčích aspektech. Proto jsme se téma rozhodly zúžit na jedno ze zajímavých a kreativních odvětví reklamy, které s uměním úzce souvisí a se kterým se dennodenně setkáváme, možná ho však málokdy dokážeme rozpoznat. Guerilla marketing.

Pro žáky gymnázií by toto téma mohlo být atraktivní zejména proto, že často provokuje a skoro vždy pracuje s nějakou formou street artu. V naší lekci bychom chtěly, aby se však žáci kromě samotného guerilla marketingu seznámili na úvod i s reklamou a základními fakty o ní. Další část lekce bychom rády věnovaly také definici pojmu umění a jeho vztahu k reklamě. Formou různých aktivit bychom v první dvouhodinovce chtěly žáky motivovat ke kritickému myšlení a rozvíjení zejména kompetence sociální. V druhém bloku už bychom se chtěly věnovat čistě jen guerilla marketingu, nejprve teorii a poté i praktické ukázce, která  je chtě-nechtě na znalosti teorie postavena. Obě hodiny estetické výchovy bychom propojily domácím úkolem, ve kterém žáci sami popřemýšlí o tom, co vlastně guerilla marketing představuje a jak se dá v rámci školní aktivity využít. Žáky bychom chtěly nejenom směřovat k základnímu porozumění daného tématu a k nalézání vzájemných souvislostí, ale vést je i ke kreativnímu myšlení a zdravé rivalitě.

 

5. Plán lekce

1. hodina

Sledování powerpointové prezentace – Pedagog ještě před příchodem studentů do třídy spustí powerpointovou prezentaci s obrázky – příklady reklamních kampaní. Prezentace jede ve smyčce do doby, než má učitel hotovou administrativu.

Potřebný materiál – Prezentace č. 1

Časový rozvrh aktivity – 3 minuty

Diskuze – Pedagog klade žákům otázky, ti odpovídají a diskutují.

Otázky: „Čeho se promítané obrázky týkaly? Která reklama vás zaujala a proč? Co si myslíte, že je důležité, aby reklama publikum zaujala?“

Časový rozvrh aktivity – 5 minut

Frontální výklad – Pedagog vede frontální výklad s pomocí powerpointové prezentace, žáci poslouchají a zapisují si do sešitu.

Potřebný materiálPrezentace č. 2 , Výklad – reklama

Časový rozvrh aktivity – 5 minut

Sněhová koule – Učitel žáky rozdělí do 4 skupin po šesti lidech, dvě skupiny jsou obhájci reklamy, dvě další kritici. Každá skupina má za úkol vymyslet a napsat na papír 5 bodů pro anebo proti. Po pěti minutách se dvě skupiny na každé straně spojí v jednu a svých deset bodů upraví pouze na pět nejdůležitějších. Poté je vybrán jeden mluvčí na každé straně, který představí a obhajuje svá stanoviska.

Potřebný materiálObhájci a kritici reklamy (pouze pro doplnění zásadních bodů, na které by žáci zapomněli)

Časový rozvrh aktivity – 15 minut

Diskuze – Žáci na základě předchozí aktivity a doplňujících otázek učitele diskutují nad jednotlivými body.

Otázky: „Souhlasíte s argumenty svých kolegů?“ „Jaké další pro a proti vás u reklamy napadají?“

Časový rozvrh aktivity – 5 minut

Citáty o umění – Pedagog rozděluje žáky do 4 skupin po šesti lidech. Každé skupině rozdá čtvrtky s předepsaným názvem. „Vaším úkolem bude, zamyslet se nad významem daného citátu, jakou myšlenku se snažil autor ve vztahu k umění zachytit?“. Jeden zástupce skupiny bude tyto myšlenky (jak své, tak ostatních), zapisovat na papír. Následně si skupina vybere jim nejbližší citát a připraví si odůvodnění jejich výběru. Pedagog jen velmi okrajově upravuje průběh. Nakonec, dle získaných myšlenek a názorů, skupiny vytvoří definici pojmu umění. Nastává čtení jednotlivých citátů, názorů na citáty, porovnávání definic mezi jednotlivými skupinami, hledání vzájemné shody, diskuze, doplňování. Pedagog klade doplňující otázky, ale zdržuje se komentářů v průběhu prezentací jednotlivých skupin, protože by mohly navádět studenty ke sladění jejich názorů s pedagogovými. Až po ukončení přednesu jednotlivých skupin a krátké debatě, by měl vyjádřit vlastní definici.

Potřebný materiál – 4x čtvrtka A4 (2x A4 s názvem CITÁTY O UMĚNÍ Č. 1 – obsahuje 4 citáty, 2x A4 s názvem CITÁTY O UMĚNÍ Č. 2 – obsahuje 4 citáty) Citáty o umění (ve formátu pdf citáty o umění č. 1 a 2).

Časový rozvrh aktivity – 10 minut

Frontální výklad – Pedagog diktuje žákům definici umění, na které se společně shodli v předchozí aktivitě, žáci si ji zapisují do sešitů. Následně pedagog vysvětluje vztah mezi uměním a reklamou. Předesílá, že o tomto tématu bude řeč v následující hodině.

Potřebný materiál– Výklad – reklamaPrezentace č. 2

Časový rozvrh aktivity–2 minuty

 

 

2. hodina

Sledování videa – Žáci přijdou do třídy a usadí se na svá místa. Pedagog upozorní na bedlivé sledování krátkého videa. K tomuto videu ovšem žáci nedostanou žádný úvod a ani komentář.

Potřebný materiálhttp://www.youtube.com/watch?v=QlBMF1MvAGY

Časový rozvrh aktivity – 3 minuty

Diskuze – Učitel pokládá žákům otázky, které se vztahují k předchozímu videu.

Otázky: Jak na vás video zapůsobilo? Co si myslíte, že je cílem akcí ve videu? Čím si tyto ukázky odlišují od běžných reklam? Co je podle vás hlavním spojovacím prvkem všech těchto ukázek? Už se někdo z vás setkal s pojmem guerilla marketing? Pokud ano, kde?

Časový rozvrh aktivity – 7 minut

Frontální výklad – Za doprovodu powerpointové prezentace (Prezentace č. 3) vede pedagog frontální výklad, žáci naslouchají a zapisují si poznámky do sešitu.

Potřebný materiál Prezentace č. 3Výklad – guerilla marketing

Časový rozvrh aktivity – 25 minut

Opakování – Pedagog testuje vědomosti žáků formou náhodných otázek. Žáci odpovídají, v případě potřeby mohou nahlížet do svých poznámek, popřípadě si je doplnit.

Potřebný materiál – Opakovací otázky

Časový rozvrh aktivity – 5 minut

Zadání domácího úkolu – Pedagog zadává žákům za domácí úkol vypracovat alespoň v deseti bodech návrh, který se zaměřuje na praktické využití guerilla marketingu na jejich škole. Např. jak byste této formy využili k propagaci Dne otevřených dveří na naší škole? (případně školního plesu, Dne země, sportovního utkání – lze upravit podle potřeby). Vodítkem k napsání této práce jsou otázky: „Jak se dá vytvořit guerilla kampaň pro reprezentaci školy? Jakých nástrojů se dá použít a jakým způsobem? Na čem by se mohla Vaše guerilla kampaň postavit?“ Jako inspirace mohou žákům sloužit ukázky guerillových kampaní v prezentaci od učitele.Žáci své práce uloží do informačního systému školy (složka estetická výchova) nejpozději 2 dny před následující vyučovací hodinou. Autoři čtyř nejlepších návrhů získají 5 bonusových bodů navíc.

Potřebný materiál – Tip na užitečnou literaturu: Guerillový marketing : jak s malým rozpočtem dosáhnout velkého úspěchu, Patalas Thomas, Grada 2009.,  Guerilla marketing : nejúčinnější a finančně nenáročný marketing,Levinson Jay Conrad, Computer Press 2011.

Časový rozvrh aktivity – 5 minut

 

3. hodina

Administrativa

Časový rozvrh aktivity – 3 minuty

Kontrola domácích úkolů–Na začátku hodiny pedagog řekne  žákům, aby popořadě každý nahlas řekl v jedné větě svůj návrh, postupně je v bodech zapisuje na tabuli. Nakonec pedagog společně s žáky vybere 4 nejlepší nápady (v případě potřeby poupravené učitelem do zrealizovatelné formy) a řekne, že na těch budou společně ve skupinách pracovat.

Časový rozvrh aktivity – 20 minut

Zadání skupinové práce – Učitel řekne: „Veškeré teoretické poznatky o guerilla marketingu nyní přeměníme v praxi. Rozdělte se do čtyř skupin po šesti lidech (v každé skupině by měl být, pokud je to možné, autor jednoho z nejlepších nápadů). Na začátku příští hodiny budete své návrhy představovat a ten nejlepší společně zrealizujeme. Máte k dispozici fix a papír formátu A2, na který heslovitě vypíšete důležitá fakta k vašemu projektu a jeho realizaci.“

Potřebný materiál – Fix, papír A2 (do každé skupiny)

Časový rozvrh aktivity – 7 minut

Skupinová práce – Žáci až do konce hodiny ve skupinách přemýšlí, jak by se daný návrh dal upravit, vylepšit, učitel mezi skupinami prochází a jejich nápady usměrňuje, chystají si v bodech, jak zaujmout třídu právě svým nápadem a důležitá fakta zapisují na papír.

Časový rozvrh aktivity – 15 minut

 

4. hodina

Prezentace návrhů–Jednotlivé skupiny třídě představují své návrhy. Každá skupina má 5 minut na to, aby svým projektem co nejvíce zaujala. Mluvit můžou postupně všichni, nebo klidně jeden, záleží na domluvě.

Časový rozvrh aktivity– 20 minut

Diskuze – Žáci diskutují nad projekty, hodnotí, co se jim na kterém líbilo a naopak, co by udělali jinak.

Časový rozvrh aktivity – 5 minut

Hlasování – Pedagog na tabuli pod sebe napíše názvy 4 nápadů/ projektů – ke každému z nich poté připíše počet hlasů. Hlasování probíhá formou zvedání rukou. Každý žák má 1 hlas (nesmí však hlasovat pro svůj návrh), učitel má také 1 hlas. Následuje hlasování a vyhlášení vítězné skupiny s nejvyšším počtem hlasů.

Časový rozvrh aktivity – 10 minut

Plánování realizace třídního projektu – Pedagog žákům oznámí, že na realizaci projektu se bude podílet celá třída. Upřesní termín a místo realizace. Do konce hodiny společně se třídou rozvrhne plán akce a zadá skupinám dílčí úkoly. Za domácí úkol budou skupiny pracovat na své části projektu.

Časový rozvrh aktivity – 15 minut

 

6. Způsoby hodnocení

V průběhu pololetí se učitel ve svém hodnocení zaměřuje zejména na žákovské projekty, domácí úkoly a samozřejmě také testy. Dále učitel verbálně hodnotí žákovu práci v hodině – aktivitu v diskuzích a ve skupinách, porozumění základním pojmům z výkladu a zapojení při opakovacích otázkách. Práce v hodině se však nehodnotí body, pouze verbální zpětnou vazbou. Je k ní přihlédnuto v případě nerozhodnosti výsledné známky.

Hodnocení v konkrétní lekci „Guerilla marketing – mezi reklamou a uměním“

Hodnocení práce „Guerilla marketing na naší škole“ – Žák se zamýšlí nad novými pojmy, které se naučil a nad možností využití guerilla kampaně při reprezentaci školy.

Kritéria hodnocení domácího úkolu:

–        Proveditelnost – 9 bodů

–        Originalita práce – 11 bodů

–        Autoři čtyř nejlepších nápadů dostanou 5 bonusových bodů navíc.

Hodnocení společného projektu ve skupině – Učitel sleduje skupinovou práci, rozdělení úkolů a domácí přípravu jednotlivých žáků.

Kritéria hodnocení projektu:

–        Proveditelnost 20 bodů

–        Originalita 20 bodů

Bodová škála: 65 – 57 bodů 1; 56 – 49 bodů 2; 48 – 41 bodů 3; 40- 33 bodů 4; 32 a méně bodů 5.

 

7. Způsoby uchovávání informací

V průběhu jednotlivých teoretických bloků mají žáci za úkol zapisovat si poznámky do svých sešitů. Po skončení lekce vloží učitel do informačního systému školy prezentaci z hodiny a veškeré odkazy na videa promítaná během výuky. Také vytvoří složku pro vkládání domácích úkolů, kam jsou žáci povinni odevzdat v řádném termínu svoji práci na dané téma.

 

8. Přílohy

Uvedené přílohy byly umístěny na aktuálních místech v plánu lekce, ale jelikož jich je více, uvádíme je ještě jednou všechny v závěru lekce.

Prezentace č. 1Prezentace č. 2Prezentace č. 3

Výklad – reklamaVýklad – guerilla marketing

Citáty o uměníObhájci a kritici reklamy

Opakovací otázky

 

Ještě doporučuji příspěvek Adama Gebriana o agresivitě vizuálního smogu„Existuje zásada, že reklama nikdy neříká pravdu. To má být v uvozovkách před vším, co se týká reklamy,“ ujasňuje kriticky cestou z rozhlasu na Václavák svůj vztah k reklamě Adam Gebrian. Jakými zbraněmi útočí vizuální smog? Jak mu umíme čelit a jak se daří regulovat tvář veřejných prostranství v jiných městech? (pozn. Jiří Přivřel)

 

 

9. Zdroje

Teoretické

POSPÍŠIL, Jan a Lucie Sára ZÁVODNÁ. Jak na reklamu: praktický průvodce světem reklamy. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2012, 144 s. ISBN 978-80-7402-115-2.

VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, 324 s. ISBN 978-80-247-4005-8.

VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: jak dělat reklamu. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2007, 182 s. ISBN 978-80-247-2001-2.

KUNDRÁTOVÁ, Hana. Umění a reklama. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací.

ROKYTOVÁ, Michaela. Mediální svět a reklama – žáci základních škol – výtvarná výchova [online]. 2013 [cit. 2014-03-13]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jiří Eliška.

PATALAS, Thomas. Guerillový marketing. Vyd. 1. Praha: Grada publishing, 2006, 191 s. ISBN 978-80-247-2484-3.

Didaktické

KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997, 147 s. ISBN 80-7178-167-3.

PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Vyd. 4. Praha: Portál, 2006, 380 s. ISBN 80-7367-172-7

Zdroje k výkladu

POSPÍŠIL, Jan a Lucie Sára ZÁVODNÁ. Jak na reklamu: praktický průvodce světem reklamy. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2012, 144 s. ISBN 978-80-7402-115-2.

VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, 324 s. ISBN 978-80-247-4005-8.

PATALAS, Thomas. Guerillový marketing. Praha: Grada 2009

http://cs.wikipedia.org/wiki/Guerillov%C3%BD_marketing

http://www.adpackusa.com/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%A1ln%C3%AD_marketing

http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/guerilla-marketing/

http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/ambient-ni-media/

http://timekiller.cz/reklama/6-prikladu-uspesnych-guerillovych-kampani/

http://zpravy.idnes.cz/mel-jsem-se-lip-ucit-hlasala-reklama-na-trikach-romskych-delniku-psw-/domaci.aspx?c=A091008_121812_praha_pje

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/41969-policii-se-nelibi-auto-s-oznacenim-pradelna-prat-a-zehlit/

http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/buzz-marketing/

http://www.vseomarketingu.estranky.cz/clanky/nove-formy-marketingu/ambientni-marketing.html

http://www.markething.cz/guerilla-marketing-hezky-cesky

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ambush_marketing

http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/buzz-marketing/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Flash_mob

http://artslexikon.cz/index.php/Wild_posting

 

Náhledový obrázek je z http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guerilla_Escalator.jpg

Ilustrativní obrázek v textu je z https://www.flickr.com/photos/liveu4/191889263/in/photostream/ a jeho autorem je
Arturo de Albornoz.

 

Napsat komentář