Propaganda v umění – umění propagandy

Propaganda v umění – umění propagandy – verze pro tisk (pdf)

Návrh lekce „Propaganda v umění – umění propagandy“ vznikl v rámci předmětu Didaktika estetické výchovy. Jeho autory jsou Barbora Glossová, Alžběta Hájková, Zuzana Hostašová a Zdenek Tomášek.

 

1. Pojetí estetické výchovy

Naše pojetí kurikula pro předmět estetické výchovy je zejména esencialistické s prvky akademického a aktivistického. Naším cílem je rozvíjet kritické myšlení studentů, jejich mediální gramotnost  a respektování názorů ostatních. Budeme se snažit podpořit jejich schopnost formulovat vlastní názor na základě historického povědomí. Dále chceme, aby byli schopni si uvědomit sílu vlivu umění na společnost a široké spektrum jeho funkcí.

 

2. Kontext lekce

Lekce je plánována pro druhé pololetí prvního ročníku všeobecného gymnázia bez speciálního zaměření školy. Klasicky uspořádaná třída s frontálně orientovanými lavicemi, tabulí, data projektorem s počítačem a přístupem na internet. Možnost připevňování popisných tabulek (papírů) na zeď.

Hodina navazuje na lekce zabývající se avantgardou, provokací a ošklivostí. Následuje výuka zabývající se tématem protestu. Pokračovat se bude kýčem a uměním konzumní společnosti.

 Vzhledem k tomu, že všichni souhlasíme s esencialistickým a částečně i aktivistickým náhledem na kurikulum, rozhodli jsme se směřovat výuku k tématům ‘umění jako nástroj přesvědčování’. Tuto problematiku nám přišlo logické zkonkrétnit na okruhy protest a propaganda. Jako první jsme rozhodli zpracovat téma propagandy.

 

3. Cíle lekce

Žáci umí: vyjmenovat několik rozdílných funkcí umění; rozlišit pojem propaganda od propagace; definovat znaky propagandistického plakátu; formulovat charakteristické rysy filmového průmyslu nacistické éry; určit autora filmu Triumf vůle; vysvětlit pojem product placement.

 

4. Materiální zajištění lekce

Papírové kartičky, fixy, tabule, 24 vytisknutých pracovních listů, počítač, projektor, internet, reproduktory, 24 papírků, klobouk/sáček.

 

5 . Průběh lekce

Zapsání do třídní knihy (časová dotace 1 minuta)

Připomenutí předchozí lekce (časová dotace 9 minut)

Studenti spontánně sdělují pojmy z předchozí lekce. Učitel je zapisuje na tabuli, dopisuje chybějící. Spolu s třídou zopakuje čtyři zásadní  otázky k tématu minulé lekce, které spolu definovali na konci předešlé hodiny. Na otázky spolu se studenty i odpoví. Předem nachystané papírky s otázkami nalepí na zeď pod název předchozí lekce.

(rozdání pracovních listů pracovní list Propaganda v umění – Umění propagandy)

Funkce umění (časová dotace 12 minut)

Jsou promítány obrázky různých projevů umělecké tvorby. Studenti sdělují jejich funkce. Nakonec jsou zobrazeny příklady propagandy. Učitel sděluje, že i toto je možná funkce umění a že je dnešním tématem.

Náboženská tematika – ukázka

Portréty, díla na zakázku – ukázka

Užité umění – ukázka

Zátiší, žánrová malba – ukázka

Provokace, inovace – ukázka

Ideál lidské krásy – ukázka

Propaganda – ukázka

Výklad na téma propaganda, propagace a umění (časová dotace 23 minut)

Kromě již zmíněného může umění sloužit k propagaci/propagandě, jak jste sami řekli. Plakát, který vidíte, datujeme do roku 1941. Může nám nějaký ruštinář přeložit nadpis plakátu? (Ano,) je to Matka vlast volá. Ukázka plakátu „Matka vlast volá“.

Čeho si všimnete na první pohled?

(např. je červená, tváří se vážně, až výhružně, je tam hodně textu, má ten nadpis, je silná, je velká…)

Může tedy představovat právě tu vlast, která něco žádá. V rukou drží tzv. vojenskou přísahu. Zkusme si přeloženou část přečíst všichni nahlas a vnímat u toho své pocity. Uvědomte si, že na takový plakát byste mohli narazit na spoustě míst Sovětského svazu dané doby.

Budu vždy připraven na rozkaz dělnicko-rolnické vlády vystoupit na obranu své vlasti – Svazu sovětských socialistických republik, a, jako vojín Dělnicko-rolnické Rudé armády, se zavazuji bránit ji chrabře, důstojně a čestně, nelitujíce své krve i samotného života pro dosažení plného vítězství nad nepřítelem. Pokud se zlým úmyslem poruším tuto přísahu, nechť mně postihne tvrdý trest sovětského zákona, všeobecná nenávist a opovržení pracujících.

Jak to na vás působilo? Přišlo vám to nepříjemné? Zvedněte ruku.

Zvedněte ruku, kdo necítil žádný tlak?

Skoro nikdo, neboť cílem bylo, aby to na vás zapůsobilo, nenechalo vás chladnými. Když tvůrce plakátu přemýšlel nad jeho koncepcí, chtěl probudit národní uvědomění a chuť padnout za vlast ve válce. Z toho můžeme odvodit, o co se propaganda snaží. Jde o promyšlené přesvědčování lidí o určité myšlence, hodnotě za použití masových médií. Nejčastěji mluvíme o propagandě politické. Využívá tedy obdobných metod jako reklama. V souvislosti s reklamou však mluvíme o propagaci. Právě tato funkce umění bude naším dnešním tématem. Svůj pohled zaměříme nejen na dřívější formy propagandy uměním (komunistické, ukázku jsme viděli před chvílí, a nacistické), ale i na tlak v oblasti komerce, tedy propagaci v dnešní době. Podívejte se do pracovních listů a doplňte bod první.

Propaganda se týká jaké oblasti? (politiky, polit. ideologie…)

Co dělá? (snaží se přesvědčit, manipuluje,…)

Čím? (masmédii, případně uměleckými, například plakátem…)

Naopak propagace se týká oblasti? (trhu, obchodu, komerce…)

Kdybyste dnes chtěli přesvědčit velké množství lidí různých vrstev o nějakém názoru, jaký prostředek byste zvolili?

(internet, facebook, televize, video, youtube, film, rádio,…)

Ano, tak se tomu v dnešní době děje. Pokud se zaměříme na sféru umění, nelze opomenout ani film a video, proto se v druhé hodině budeme věnovat i filmu. Film se od plakátu jako prostředku propagandy/propagace liší hlavně tím, že působí na více smyslů, takže může být působivější. Je však třeba si uvědomit, že film byl používán i k propagandě komunistických a nacistických názorových postojů. V příští hodině si řekneme víc.

Vraťme se však k plakátu. Ten je grafickým uměleckým vyjádřením, který může mít mnoho funkcí. Pro připomenutí; Zatímco plakát s komerčním sdělením na vás naléhá jako na konzumenta, potencionálního kupce, neboť je propagací určitého produktu, tak propagandistický plakát na vás snaží apelovat jako na občana, na vaši občanskou zodpovědnost, morálku. Příští hodinu si přiblížíme nějaké konkrétní případy nacisticky a komunisticky podbarvených plakátů, nejdříve se však podíváme na propagandistický plakát všeobecně.

Kdybyste měli za úkol vyrobit plakát, kterým propagujete nějaký svůj politický názor, jaké vlastnosti by měl? Vymyslete ve dvojicích cca 2 znaky. Máte na to čtyři minuty.

(Pomoci vám mohou doplňující návodné otázky: Jaký plakát vás ve veřejném prostoru zaujme? Co vás přiměje k tomu, abyste se zastavili a věnovali pozornost právě jemu mezi všemi ostatními plakáty?) Můžete využít i ukázky plakátů, které máte v pracovních listech.

Nyní se otočte k jiné dvojici a konzultujte společně, domluvte se společně na 3. Máte na to dvě minuty.

Každá skupina přečte jeden, který ještě nezazněl u předchozí skupiny.

Padlo tady mnoho rysů, nyní si je pokusme shrnout do pracovních listů. Takový plakát, který si chce získat publikum pro určitou myšlenku, by měl:

1) zastupovat určitou ideu (myšlenku, názor) či věc, která musí být vyjádřena srozumitelným heslem, obrazem či symbolem, něčím co výmluvně vyjádří danou podstatu

2) mít informační charakter

4) stručný, „aby k pochopení stačilo pár vteřin“

5) výrazný, aby „upoutal i na větší vzdálenost a v konkurenci jiných plakátů.“

Zvýraznili jsme se podstatné rysy propagandistického plakátu, zmínili se krátce o filmu, mluvili o propagandě a propagaci. V další hodině se podíváme na konkrétní příklady propagandistického plakátu a filmu, a pak se zaměříme na obchodní propagaci ve filmu a videu. Prozatím vám děkuji za spolupráci.

 

(přestávka)

propaganda1

 

Konkrétní příklady propagandy (časová dotace 10 minut)

Řekli jsme si obecné definice propagandy a nyní se zaměříme na konkrétní příklady.

Propaganda je a vždy byla nedílnou součástí totalitních režimů:

A. Nacismus

Zde vidíte příklady plakátů propagující nacistický režim.

Ukázka 1  – „Yes! Leader, We Follow You!“

Ukázka 2 – Plakát „The German student“ ukazuje německého studenta jako kult mládí a tělesné zdatnosti.

Ukázka 3 – Plakát „Jews are lice; They cause typhus.“

Co si myslíte, že chce plakát sdělit?

(Plakát snižuje tuto rasu a představuje židy jako zvířata, jako škůdce.)

Jak už jsme si řekli v první hodině – za nejlepší prostředek propagandy se považuje audiovizuální dílo – film. Ve Třetí říši neexistoval žádný zcela nepolitický film. Také komedie předkládaly idealizovanou ne/realitu.

Charakteristické rysy filmového průmyslu nacistické éry  jsou následující :

1) nárok na totálnost

2) využívání cenzury

3) hrozba násilím

4) jednoduchost, monotónnost, manipulace

Jako nejznámější propagátorku nacistického režimu si poznamenejte Leni Riefenstal, autorku nacistického opusu Triumf vůle. Na rozdíl od jiných filmařů této éry není u Leni Riefenstalové postaven propagandistický obsah snímků nad jejich uměleckou hodnotu a snahu o filmařskou invenci, kterou projevila zejména v oblasti dokumentárních filmů.

B. Komunismus

Propagandy ve formě plakátů a filmů se samozřejmě „nevzdal“ ani totalitní režim vycházející z ideologie marxismu a leninismu.

Zde vidíte příklady plakátů podporující komunistickou ideologii.

Ukázka 1 – Plakát „Dobře pracovat a chléb se urodí“ z roku 1940, který propaguje ideologii komunismu – kolektivizaci.

Během dlouhého období vlády komunismu řešil propagandistický plakát krátkodobé cíle.

Tematika plakátů se proto měnila.

Ukázka 2 – Plakát „Under the leadership of the great Stalin – forward to Communism!“ (1951) vznikl po válce a ukazuje Stalina jako toho, co společnost přivedl k vítězství a povede ji dál.

Ukázka 3 – na plakátu „We will use for peace all our strength, not to have mushrooms like this raised.“ určitě postřehnete rozdíl od předchozích příkladů. Tento plakát je na rozdíl od předchozích červeně laděných laděn do modré barvy. Všimněte si mírové tematiky vyjadřující strach z nastávající studené války.

Výsledkem pronikání komunistické propagandy do umění je vznik socialistického realismu.

Kdo mně vysvětlí pojem socialistický realismus? Je to umělecký a literární směr, který se formoval v zemích východního bloku během dvacátých a třicátých let.

K čemu primárně sloužil? Propagandě

Čeho? Komunistického režimu

Kde se odehrával děj? Děj se většinou odehrával buď na venkově nebo v továrnách.

Podle toho, co jste viděli na plakátech, kdo byl jeho hlavními postavami? Dělníci a členové komunistické strany

A naopak zápornými byli? Intelektuálové a podnikatelé jako byl například Tomáš Baťa proti kterému byl zaměřen ideologický film z padesátých let, Botostroj.

Propagace v současné době (časová dotace 25 minut)

Bavili jsme se o využití umění, konkrétně filmu a plakátu, k propagaci nějaké myšlenky obecně. Ukázali jsme si dva velké případy politické propagandy ve dvacátém století a nyní se dostáváme do současnosti.

Je důležité si uvědomit, že prostředky, kterými propaganda oslovovala dříve, může dnes používat reklama k propagaci. Známe reklamu přímou na plakátech, bilboardech či v reklamních spotech v televizi, rádiu i na internetu. Setkáváme se s ní každý den a uvědomujeme si ji. Marketing se však často snaží nám předat nějakou takovou reklamní pobídku trochu nenápadněji. Využívá k tomu takzvaný PRODUCT PLACEMENT.

Poznamenejte si, že product placement je zařazení nějakého produktu určité konkrétní značky do filmu, seriálu, televizního programu, videoklipu atp. Někdy si takového produktu ani nevšimneme, někdy je reklama velmi zřejmá. Pustíme si video, které je sestříháno z filmu The Island (Ostrov). Tento snímek propagoval poměrně velké množství značek, stal se velmi diskutovaným v souvislosti s product placementem a vzniklo tak toto video, které uvedené produkty odhaluje.

Viděli jste někdo film Ostrov?

Pokud ano, uvědomuje si, že by dělal reklamu nějakým značkám?

Ukázka filmu „Ostrov“

Dejme tomu, že jdete do kina, zaplatíte 120Kč za lístek na film. Jak vám pak připadá takové zařazování reklam do filmů? Je to pro vás rušivé? (A co té skryté reklamy v „Babovřeskách“? Ale v tomto filmu sotva něco působilo rušivě – pozn. Jiří Přivřel)

Pokud s product placementem nesouhlasíte a neměl by se podle vás ve filmech vůbec vyskytovat, museli by tvůrci odstranit značku či logo z každé použité kulisy, elektroniky, auta atp? A není to pak zkreslování reality, když se značky vyskytují všude kolem nás v běžném životě?

Kde vidíte hranici mezi zřejmým product placementem a pouze realistickým zobrazováním skutečnosti? Sedněte si do čtveřic a zkuste na nějaká taková

kritéria přijít. Poznamenejte si je do pracovních listů. Máte na to 5 minut.

(např. délka záběrů, nájezdy na daný produkt, velikost produktu v záběru…)

V první ukázce jsme to měli snadné, autor videa nám snímek sestříhal a všechny použité značky hezky označil. Nyní si zkusíme odhalovat product placement sami. Uvidíte videoklip k písni Live it Up od J. Lopez a Pitbulla. Jedná se o klip velmi populární zpěvačky a pouze na youtube má více než 100 000 000 shlédnutí. Dosah v něm umístěné reklamy je tak velmi široký. Sledujte pozorně a poznamenejte si, pokud uvidíte nějaký příklad product placementu, poznamenejte si ho do pracovního listu.

Ve dvojicích porovnejte, jestli se vám podařilo najít všechny příklady. Měly by být čtyři. Poté si je projdeme spolu.

Swarovski, Nokia, Ice Watches a Beluga vodka

Ať se nám to líbí, nebo ne, zobrazování značek produktů ve filmech a jiných audiovizuálních médiích se asi nikdy nevyhneme. Je tedy důležité být mediálně gramotní. Uvědomovat si, jak reklamní průmysl funguje a že je v něm mnohem méně náhod a více promyšleného marketingu, než by nás mohlo na první dojem napadnout.

Shrnutí a opakování (časová dotace 10 minut)

Učitel rozdá papírky. Studenti píšou otázky, které by dali do testu vzahujícího se k uplynulé lekci. Učitel vybere papírky do kloubouku/sáčku, zamíchá a opět rozdá žákům. Hlásí se ti, co si myslí, že mají klíčové otázky k tématu. Společně s učitelem na ně odpovídají a vybírají 4 otázky, které se objeví v budoucím testu.

 

6. Způsoby hodnocení

Okamžitá reakce učitele na názory a odpovědi studentů v hodině.

Po určeném tematickém úseku bude zařazen test složený z otázek, které definuje pedagog spolu se studenty na konci každé lekce. Test bude mít formu otevřených otázek.

 

7. Způsoby uchování informací

Žáci si na začátku roku založí složku, kam si zakládají pracovní listy. Pracovní list slouží pro zapisování poznámek i výsledků individuální a skupinové práce. Pracovní listy tiskne pedagog a nosí je vždy na aktuální lekci. List obsahuje prostor pro zapsání výkladu, osobních poznámek i průběhu a výsledků skupinové práce. Pro větší přehlednost obsahuje záhlaví s tématem lekce a datem jejího uskutečnění. Klasickým písmem je znázorněné to, co budou vypracovávat v rámci samostatné či skupinové práce, tučně pak to, co si mají poznamenat z výkladu. Do pracovních listů si mohou dělat navíc své vlastní poznámky, případně si do něj čmárat dle libosti, jsou totiž jejich.

Dále je žákům v informačním systému školy (či na jiném úložišti) k dispozici soupis promítaných obrázků a videí s odkazy.

pracovní list Propaganda v umění – Umění propagandy (dokument Word docx)

 

8. Zdroje

Literatura

AULICH, James. Válečné plakáty: zbraně hromadné komunikace. Praha: Naše vojsko, c2009. ISBN 978­802­0610­485. (zdroj informací ohledně všeobecné teorie propagandistického plakátu)

Překlad vojenské přísahy z plakátu Matka vlast volá. Dostupné z: http://www.fronta.cz/plakat/matka-vlast-vola-detail

POHRIBNÝ, Arsen. Politický plakát. b. m.: Svaz čs. výtvarných umělců, 19 s. (zdroj definice znaků politického plakátu)

BLINKA, Jan. Plakát jako médium propagandy: Bakalářská práce. Masarykova univerzita, 2010. (zdroj pro rozdělení období nacistického a komunistického plakátu)

Kachlová, Jana. Fenomén propagandy v české filmové tvorbě v období Protektorátu Čechy a

Morava. Brno, 2009. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií. (zdroj pro určení charakteristických rysů filmového průmyslu nacistické éry)

Mühldorfová, Věra. Product placement ve filmu a jeho vývoj. Zlín, 2010. Bakalářská práce.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ústav animace a audiovize. (zdroj pro vysvětlení pojmu Product placement a popsání funkcí)

Obrazové a audiovizuální materiály

„Yes! Leader, We Follow You!“ Galerie nacistických plakátů. Dostupné z http://www.ushmm.org/propaganda/exhibit.html#/records/data/records/poster-leader-we-follow-you.xml.

„The German student“ Galerie nacistických plakátů. Dostupné z http://www.ushmm.org/propaganda/exhibit.html#/records/data/records/poster-german-student.xml.

„Jews are lice; They cause typhus.“ Galerie nacistických plakátů. Dostupné z http://www.ushmm.org/propaganda/exhibit.html#/records/data/records/polish-antisemitic-poster.xml.

“If to work good, the bread will grow”. Dostupné z http://www.sovietposters.com/showposter.php?poster=168.

Under the leadership of the great Stalin – forward to Communism!. Dostupné z http://www.sovietposters.com/showposter.php?poster=170.

We will use for peace all our strength, not to have mushrooms like this raised. Dostupné z http://www.sovietposters.com/showposter.php?poster=399.

Michael Bay LOVES Product Placement (The Island). Dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=zeVQwomIgjs

Jennifer Lopez – Live It Up ft. Pitbull. Dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=BofL1AaiTjo

Použitý obrázek z http://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda

 

Napsat komentář