Symetrie

Autoři: Bc. Kamila Bíziková, Bc. Zdeněk Klán, DiS.

O lekci

Lekce je koncipována pro žáky 1. roč. čtyřletého humanitně zaměřeného gymnázia  v 1. pololetí. Časová dotace je 3x 45 min., v jednom dni. Naše lekce je věnována různým způsobům hledání souměrnosti,  jejich formám a obsahům. Aktivity byly strukturovány tak, aby si na konci žáci odnesli prakticky využitelnou věc. Nechtěli jsme, aby žák odešel s abstraktní definicí, ale se zhmotněným výsledkem, aby si uvědomil, jak jde prožitek hledání použít při tvorbě moderního designu.

Pomůcky

Veškeré pomůcky a instrukce, jak pro žáky, tak pro učitele  jsou podrobně rozepsány v plánu lekce. K realizaci této lekce je potřeba mít k dispozici dataprojektor s promítací plochou, scanner a kopírku.

Co dál?

Výstupy lekce lze v dalších hodinách rozvíjet použitím grafických programů. A aplikovat na případný potisk/užitkový vzor.

1. Úvod – Podivný obličej

 V úvodu neprozrazujeme téma hodiny, žáci si jej objeví sami.

CÍL:

 • Žák určí, který detail/část  z obrazu na něj působí.
 • Žák se aktivně  zapojuje do diskuze.
 • Žák rozpozná a slovně popíše principy symetrie a asymetrie.

METODA: Frontální  prezentace, diskuze

ČAS : 7min.

Pomocí prezentace je promítnut velký obrázek obličeje, který je graficky upraven tak, že je dokonale symetrický. Rychle aktivujeme žáky, pokládáme otázky.

Otázky  pro žáky:

 • Jaké máte pocity z tohoto obličeje?
 • Můžeme takového člověka potkat na ulici? Je na něm něco zvláštního? Zkuste to popsat.

Po skončení dikuze soustředíme pozornost žáků na powerpointovou prezentaci.

Krátce definujeme pojem symetrie.

Symetrie neboli souměrnost mají často klíčový význam pro pochopení zákonitostí, které platí v mnoha oborech. Kdyby však všude panovala dokonalá symetrie, byl by svět velice plochý a zmizela by většina jeho pestrosti.

  Symetrie bývá přirozeně narušována. Narušení symetrií má obrovský význam v obecných zákonitostech i v umění. A to platí v architektuře, sochařství, malířství, fotografii, designu.

 

2. Krátký výklad doplněný obrazovými ukázkami

CÍL:

 • Žák srovná užití symetrie neboli souměrnosti na různých příkladech z prezentace.
 • Žák vnímá narušení symetrické kompozice.
 • Žák vysvětlí, proč je obraz symetrický a co může ovlivnit rovnováhu symetrie.
 • Žák získá přehled o použití symetrické kompozice.

 

METODA: Frontální  prezentace, diskuze

ČAS: 13min

Ve slidu se vrátíme k původnímu obličeji, ke kterému uvedeme jeho reálnou podobu (ukážeme narušení symetrie,, přirozenou”souměrnost linií).

V  rámci obrazových ukázek demonstrujeme použití souměrnosti napříč světem okolo nás (v  umění, přírodě a perspektivě).

Mezi ukázkami jsou i takové, které dokazují, že to, co na první pohled působí symetricky  může být ve skutečnosti asymetrické.

– Během prezentace otevřená debata o symetrii a promítaných ukázkách.

– Shrnutí prezentace: každý uvede příklad symetrie ve své zkušenosti.

 

3. Utvořte skupiny

Před úkolem č.4 rozdělíme žáky do čtveřic pomocí losu – hledají se dvojice se stejným symetrickým nebo asymetrickým obrázkem.

Obrázky vycházejí  z příkladů v powerpointové prezentaci (příklad 4 losy gotická rozeta, 4 losy Da Vinciho Poslední večeře… )

– Aktivita, slouží k upevnění přehledu žáka o symetrických kompozicích.

ČAS: 5min.

POZNÁMKA:Ve stejných skupinách zůstávají žáci do konce lekce.

 

4. Zrcadlení – hledání souměrnosti

CÍL:

 • Žák vyzkouší pomocí zrcadla, jak funguje osová souměrnost.
 • Žák doloží symetrii pomocí příkladů ze svého okolí.
 • Žák pomocí odrazu vytváří fragment.
 • Žák pracuje s fotoaparátem.
 • Žák efektivně pracuje ve skupině.

METODA: skupinová práce

POČET OSOB: skupina – 4 žáci

POMŮCKY: pro každou skupinu menší zrcadlo, foťák (na mobilu, tabletu…)

ZADÁNÍ:

– Najděte pomocí odrazu zrcadla, v časovém limitu, co nejvíce originálních a výtvarně zajímavých obrazů. Každý obraz vyfotografujte.

INSTRUKCE:

– zrcadlit a ztvárnit  můžete vše co vidíte ve třídě

– výstupem budou fotografie osově souměrných obrazů, vytvořených odrazem v zrcadle

– fotografie musí být čitelné

– každá skupina předá v závěru časového limitu 3 snímky  učiteli

– domluva  je na vás, raďte se, učitel nezasahuje

– hlídejte čas!

ČAS: 20 min.

POZNÁMKA:

– Instrukce a zadání budou skupinám  k dispozici v tištěné podobě.

– Před nadcházející přestávkou vyzveme žáky aby fotografie editovali.

 

 

………………………………………..Přestávka………………………………………………

 

5. Promítání a reflexe

METODA: diskuze

POČET OSOB: všechny skupiny

Další hodinu začneme tím, že si pomocí dataprojektoru. promítneme vytvořené fotografie od každé skupiny.

– Krátká reflexe

Otázky pro žáky:

 • Co vás zaujalo?
 • Co vám dělalo při práci ve skupině potíže, co se vám povedlo a co ne?

ČAS:10 min.

 

6. Kaleidoskop

V prezentaci je na vytvořených ornamentech ukázáno, jak funguje kaleidoskop.

CÍL:

 • Žák při práci s kaleidoskopem sleduje,  jak protřepáním vznikají různé symetrické proměny.
 • Žák uvede, jaký je vztah mezi zmnožováním trojúhelníkových výsečí (rovnostranného trojúhelníku) a vznikajícími obrazci.
 • Žák si ověří pravdivost v prezentaci uvedených informací.
 • Žák efektivně pracuje ve skupině.

METODA: skupinová práce

POČET OSOB: skupina – 4 žáci

POMŮCKY: 6 kaleidoskopů

ZADÁNÍ:

– otáčejte kaleidoskopem a pozorujte co se děje

– kaleidoskop si ve skupině prostřídáte všichni

– ověřte, co jste se dozvěděli z prezentace

ČAS: 5 min.

POZNÁMKA:

– Ukázky a zážitek s kaleidoskopem jsou motivací a inspirací pro nadcházející úkol

t. j. vytvoření vlasního návrhu potisku trička/tapety.

 

7. Je to na tobě, staň se designérem/dekoratérem

  Tento úkol je rozdělen do tří linií (tvorba kompozice výseče 6 úhelníku, skládání symetrického obrazce, využití možnosti narušení symetrie vytvořeného návrhu)

  Žákům je úkol dávkován postupným zadáváním instrukcí.

CÍL:

Instrukce1

 • Žák efektivně pracuje ve skupině a se zadáním.
 • Žák tvoří strukturu kompozice.
 • Žák vnímá vztahy mezi jednotlivými fragmenty ve formátu trojúhelníku.
 • Žák nachází principy uspořádání v souměrné a nesouměrné kompozici.
 • Plánuje použití vytvořené kompozice v návrhu potisku, prostřednictvím techniky zmnožování trojúhelníků.

Instrukce 2

 • Žák dokončí úkol v časovém limitu

Instrukce 3

 • Žák aplikuje princip množení výsečí,  při návrhování  potisku v roli designéra/ dekoratéra.
 • Žák ze shodných částí,  sestaví dosud neexistující celek – souměrný šestiúhelník.

Instrukce 4

 • Žák navrhne změnu vyváženosti symetrie, její narušení.
 • Žák prožije si obavy o znehodnocení díla nepovedeným zásahem.
 • Žák skupina se metodou dikuze shodne na konečném řešení tvůrčí práce, uvědomí si interakci ve skupině.
 • Žák obhájí a vysvělí svoje myšlenky.
 • Žák kriticky zhodnotí práci ve skupině.

METODA: skupinová práce

POČET OSOB: skupina – 4 žáci

 

POMŮCKY:

– čtverce 21cmx21cm, z kancelářských papírů A4

– přírodniny (vylisované listy,květiny…)

– černobílé reprodukce výtvarných děl z předvedené prezentace

– lepidlo, tužku, nůžky, podkladový bílý arch pro každou skupinu

ZADÁNÍ:

– použijte co jste si dnes vyzkoušeli a ověřili

Jste tým designerů, máte vytvořit grafický design na  potisk trička, který je na míru vaší skupině (charakterizuje vás, něco o vás vypovídá…).

Tento design má být použitelný i k potisku dalších předmětů (nálepky, tapety, oblečení, sešity, hrnky…).

UČITEL HODNOTÍ zda:

 • ZVLÁDNETE ZADÁNÍ
 • SPOLUPRACUJETE
 • JSTE ORIGINÁLNÍ

  Při tvoření postupujte podle instrukcí!

Finální návrh bude vytvořen z černobílých xeroxových kopií, proto nepočítejte s více barvami.

Vaše návrhy bude možné  po domluvě s učitelem v dalších hodinách nažehlit pomocí fólie přímo na přinesená trička nebo jiné vhodné předměty (nálepky, oblečení…).

 

INSTRUKCE 1:

každý ve skupině má 1 čtvercový papír, nikdo nemá pravítko

– na čtverci vytořte vhodnou skladbou papíru  rovnostranný trojúhelník

( následná výseč = 1/6 kruhového ornamentu viz aktuální prezentace)

– pro skupinu potřebujete 1 rovnostranný trojůhelník, pokud už máte složený 1 můžete začít

– vytvořte na trojúhelníku kompozici.

– můžete použít všechny přiložené materiály a základní výtvarné techniky, které se s nimi dají provést

– spolupracujte a hlídejte si čas

ČAS: 20min

POZNÁMKA:

– instrukce a zadání budou skupinám  k dispozici v tištěné podobě

-učitel si vytiskne před hodinou reprodukce děl z prezentace ve větším množství

 

INSTRUKCE 2:

po dokončení práce v časovém limitu svůj trojuhelník nascenujte společně s učitelem

– nutné stihnout do přestávky

POZNÁMKA:

během následující přestávky učitel vytiskne pro každou skupinu 6 shodných kopií jejich návrhu

–  po přestávce rozdá kopie skupinám.

ČAS: 10min

 

 

 

 

………………………………………..Přestávka………………………………………………

 

 

INSTRUKCE 3:

– z kopií vašich torojúhelníků složte do tvaru pravidelného šestiúhelníku váš finální návrh

– nalepte jej na podkladový arch

– výstupem je symetrický návrh potisku

POZNÁMKA:

– instrukce a zadání budou skupinám  k dispozici v tištěné podobě

Varianta: Namnožit více kopií a nechat žáky rozvíjet více kompozicí pomocí stříhání a skládání, následoval by výběr finálního návrhu.

ČAS: 10 min.

 

INSTRUKCE 4 (bonus):

Máte možnost narušit váš symterický obraz.

Přesvědčíte se jak je jedoduché narušit rovnováhu?

– na tomto kroku se však musíte shodnout všichni ve skupině

 

Pokud se shodnote že ano:

– využijte možnost dokreslení vašeho obrazce tužkou tak aby se stal nesouměrným

ČAS: 5min.

 

8. Hodnocení a reflexe

CÍL:

 • Žák obhájí a vysvělí prezentovanou variantu návrhu.
 • Žák kriticky zhodnotí výslednou práci a srovná ji s ostatními.
 • Žák uvede rozhodující momenty, které ovlivnily skupinovou práci.

 

Skupiny jsou vyzvány aby ve zbytku hodiny prezentovaly svoje návrhy (proč?, co?, jak?)

Vysvětlí zvolenou variantu tvůrčího postupu a uvedou co má sdělovat o skupině (dle zadání). Kriticky zhodnotí její kvalitu.

Otázky pro žáky:

 • Co jste při lekci zažili?
 • Co bylo přínosem v práci ve skupině, co vám ji naopak kazilo?
 • Jaké nové zkušenosti si odnášíte?
 • Postupovali byste příště jinak?
 • Jak ukázat váš návrh světu,  jak ho ,,prodat“?

ČAS: 5min. na skupinu (celkově 30 min.)

 Po každé prezentaci – možnost otevřené kritiky ze strany členů ostatních skupin.

Učitel průběžně pozoruje skupiny během úkolu a vyhodnocuje jejich práci. Po prezentaci sdělí každé skupině jak její práci vyhodnotil v jednotlivých kritériích a proč.

Žáci můžou porovnat svůj pohled na věc s pohledem učitele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje:

 • Dagmar Sitná, Metody aktivního vučování,  Portál, Praha 2009
 • Hana Kasíková, Kooperativní učení, koouperativní škola, Portál 2010
 • Jill Butler, Kritina Holden, William Lidwell, Universální principy designu, Computer press 2012
 • Bohumír Mráz, Dějiny výtvarné kultury1, Idea servis 2009
 • Bohumír Mráz, Dějiny výtvarné kultury2, Idea servis 2009
 • Bohumír Mráz, Trojan Rauol, Malý slovník výtvarného umění, Fortuna 1996
 • Umberto Eco, Dějiny krásy, Argo 2009
 • José Pijoan, Dějiny umění 1-10, Ikar 1999

Napsat komentář