Funkcionalizmus jako Brno

Autorky: Kristína Kliská, Monika Machalová, Michaela Sochorová a Beáta Štupáková

ESTETICKÁ VÝCHOVA

 

Estetická výchova v ponímaní autoriek Kristíny Kliskej, Moniky Machalovej, Michaely Sochorovej a Beáty Štupákovej sa dá chápať ako vyučovací predmet, ktorý navzájom prepletá výtvarnú, hudobnú, mediálnu, filmovú a dramatickú výchovu. Keďže nejde o tradičnú formu výuky, žiak na hodine nerozvíja iba svoje myslenie, ale aj tvorivosť, inšpiráciu a hlavne komunikáciu, ktorá je v spoločnosti nevyhnutná. Dôraz sa kladie hlavne na rozvoj tvorivého myslenia u žiakov. Výsledkom práce na hodinách by mala byť aktivita žiakov, avšak spontánna, nie nútená. Estetická výchova sa zameriava na osobnostný vývoj jedinca.

K poznávaniu umeleckých diel dochádza skrz prežitok, ktorým učiteľ otvára žiakom nové pohľady na umenie. Vďaka tomu si z hodín odnášajú okrem nových prístupov a pôžitkov aj konkrétne fakty z dejín umenia. Učiteľ si na každú hodinu pripravuje rôzne aktivity, či hry, zásluhou ktorých si žiak dokáže lepšie zapamätať základné rysy jednotlivých umeleckých období. Žiaci taktiež počas hodín vstrebávajú základné informácie týkajúce sa umenia a kultúry, ktoré neskôr dokážu využiť v orientácii sa v kultúrnom dianí. Hodiny estetickej výchovy by rovnako mali byť inšpiráciou pre umelecké záujmy študentov, či už aktívne – vlastná tvorba, alebo pasívne- návšteva kultúrnych inštitúcií.

Snahou estetickej výchovy je naplniť ciele kognitívne, psychomotorické aj osobnostne-sociáne. EV v kognitívnom ponímaní prináša znalosti svetových aj českých dejín umenia. Z psychomotorického hľadiska si žiak osvojuje praktické zručnosti. Využíva rozmanité výtvarné techniky, učí sa používať rôzne materiály. Osobnostne-sociálne hľadisko rozvíja komunikáciu medzi žiakmi.

KONTEXT LEKCIE

 

Náš predmet estetická výchova je rozvrhnutý do troch rokov. Vyučuje sa na gymnáziu so všeobecným zameraním. Daná lekcia sa preberá konkrétne na konci druhého polroka tretieho ročníka štvorročného gymnázia, alebo septimy čo sa týka gymnázia osemročného. Predpokladaný počet žiakov v triede je 24. Hodina je rozvrhnutá do dvoch 90 minútových vyučovacích hodín, ktoré sa konajú každý týždeň.

 

Učivo sa v od prvého až do posledného tretieho ročníka preberá schematicky. Prvý ročník je viac teoretický, začína sa starovekom Aristotelom a Platónom.  Žiaci musia mať teoretický základ, aby s nimi učiteľ dokázal ďalej pracovať. Vyučujúci často na hodinách púšťa videá a dokumenty, ktoré by žiakov mohli zaujať.  Estetická výchova sa koná každý týždeň, po 45 minút.

Druhý ročník sa začína romantizmom, vyučovacie hodiny sú už voľnejšie, učiteľ zapája žiakov do tvorivých činností. Vyučuje sa po 90 minút, raz do týždňa.

Tretí ročník je ročníkom moderného umenia. Žiaci navštevujú galérie, prehliadky, výstavy. V triede naplno využívajú vlastnú tvorivosť, učiteľ má vždy pripravené rôzne aktivity. Vyučuje sa každý týždeň po 90 minút.

 

Študenti za sebou okrem prvého a druhého ročníka majú už aj prvý polrok tretieho ročníka. Zaoberali sme sa modernou, avantgardou, postmodernou. Žiaci vedia charakterizovať jednotlivé smery, ktoré vznikali v tomto „modernom“ období. Práve preberáme funkcionalizmus. Keďže tento smer sa vo veľkom prejavil aj v Brne, učiteľ sa rozhodol, že tieto dve vyučovacie hodiny venuje práve funkcionalizmu v Brne. Hodinu nazval vtipne a výstižne „Funkcionalizmus jako Brno“.

 

Materiálne zázemie: veľké lavice a mobilné stoličky, počítač s prístupom na internet, dataprojektor, tabuľa, farebné fixy.

 

 

CIELE LEKCIE

 

Vytýčiť si cieľ hodiny je naším základným bodom. Učiteľ si musí vopred určiť čo sa žiak naučí a čomu porozumie. Dôležité je aby žiak po hodine odchádzal s tým, že dokáže vysvetliť základné charakteristiky funkcionalizmu, dokáže sa orientovať vo funkcionalistických brnenských budovách, a hlavne keď pôjde okolo budovy, ktorú napríklad nepozná, bude si vedieť podľa znakov povedať, že „táto stavba je funkcionalistická“.

 

Žiak vie stručne určiť základné rysy funkcionalizmu, vie formulovať myšlienky vlastnými slovami, prezentovať a obhájiť vlastný názor a zároveň akceptovať názory spolužiakov. Osvojí si učivo. Na základe toho, že výuka neprebieha iba vo forme monotónneho výkladu, ale žiaci sa do nej aktívne zapájajú prostredníctvom rôznych aktivít a hier, zásluhou ktorých musia zapojiť aj svoju myseľ, si učivo ľahšie zapamätajú.

 

 

 

OBSAH LEKCIE

 

Téma našej lekcie sa týka funkcionalizmu v Brne. Túto tému sme zvolili preto, lebo Brno je známe desiatkami svojich funkcionalistických stavieb. Najprv sme zvažovali, že pripravíme tému o šokujúcich stavbách, sochách, výtvarných dielach v Brne, no téma nám prišla príliš obšírna a ťažko uchopiteľná, tak sme ju zúžili na funkcionalistické stavby v meste. Táto téma podľa nás vystihuje jednu z umeleckých podôb Brna.

 

Hlavnou náplňou našej lekcie je aby si žiaci začali všímať budovy okolo ktorých dennodenne prechádzajú a ktorým automaticky nekladú žiadnu pozornosť. Každá z budov má svoju históriu a my chceme aspoň zopár základných funkcionalistických stavieb žiakom podrobnejšie priblížiť.

 

V prvej hodine žiaci podľa obrázka sami musia navrhovať znaky funkcionalizmu. Podporujeme tým ich myslenie a komunikáciu. Učiteľ využíva brainstorming, vyraďvačku, doplňoačku, robí všetko pre to, aby sa žiaci nehanbili povedať svoj názor a zdeliť ostatným spolužiakom svoje nápady. Táto hodina je skôr o oboznámení žiakov s hlavnými charakteristikami tohto smeru a o predstavení jednotlivých stavieb.

Druhá hodina sa koná o týždeň. Začiatok druhej hodiny je založený na domácej úlohe, ktorú študenti dostali. Žiaci sa v skupinkách majú prejsť po meste a odfotiť budovy, ktoré podľa znakov, ktoré sa naučili na hodine predchádzajúcej zapadajú do funkcionalizmu. O budove si každá skupina niečo v krátkosti naštuduje a bude to prezentovať na hodine. Táto hodina taktiež zahrňuje hry,  aktivity a krátky výklad o funkcionalistickom interiéri. V závere čaká žiakov výtvarná úloha, z rôznych krabíc od liekov, čajov, zubných pást vytvoriť funkcionalistickú budovu.

 

 

SPÔSOBY HODNOTENIA

 

Lekce o funkcionalismu budou hodnoceny na základě skupinové práce bodovým systémem. Maximálně lze získat během obou hodin 99 bodů. Motivací pro snahu spolupracovat ve skupině je předem oznámený fakt, že skupina, která nedosáhne bodové hodnoty 70 bodů, bude muset vypracovat esej na 1 stranu na stanovené téma, týkající se probrané látky. Od první hodiny bude ve třídě viset arch hodnocení, na který se budou připisovat body za skupinové aktivity. Druhý arch bude mít u sebe pro kontrolu učitel.  Znalost informací z těchto lekcí bude prověřována v rámci jednoho ze tří testů, které se píší během jednoho pololetí.

 

PLÁN LEKCIE

 

 1.hodina

-Úvod: Student se obeznámí s tématem a způsobem hodnocení následujících dvou lekcí. Učitel nastíní obsah následujících lekcí a seznámí studenty se systémem hodnocení, který je popsán výše. (3 minuty).

 

-Skládačka – vila Tugendhat: Student si vytáhne z krabičky barevný lísteček a najde spolužáky se stejnou barvou. Studenti se rozdělí do skupin podle barev, které si vylosovali a spolupracují na zadaném úkolu. V takto vytvořených skupinách budou studenti spolupracovat při některých následujících aktivitách. V obálce dostane každá skupina rozstříhanou budovu, kterou se pokusí složit v co nejkratším čase. Když dá učitel pokyn, studenti začnou skládat. Učitel během aktivity zapisuje do třídní knihy. Skupiny jsou bodově ohodnoceny podle rychlosti splnění úkolu (1. skupina 5 bodů, 2. 4 body, 3. 3 body, 4. 2 body, 5. 1 bod a 6. 0 bodů). K této aktivitě jsou zapotřebí čtyři lístečky od každé z těchto barev: žlutá, zelená, modrá, červená, růžová, oranžová. Dále krabička (nebo sáček) a šest obálek, které obsahují rozstříhanou vilu Tugendhat (viz příloha). (7 minut).

 

-Brainstorming: Učitel spouští prezentaci s obrázkem vily. Studenti jsou vybídnuti, aby říkali vše, co je k obrázku napadne. Učitel pomáhá návodnými otázkami. (O jakou budovu se jedná? Kde je postavena? Jak vypadá? Co je na ní zajímavého? S jakou historickou událostí je spojena?). Studenti se aktivně zapojují do brainstormingu a nenásilně se seznamují s první funkcionalistickou budovou. K aktivitě je zapotřebí PC, projektor a předem připravená prezentace. (5 minut).

 

-Vyřazovačka, diskuze: Učitel promítne dva slidy, oba se čtyřmi budovami. Studenti vždy vyřadí budovu, která tam nepatří. Následuje diskuze o znacích, které mají zbylé budovy společné. Vyplyne tak jakýsi prekoncept znaků funkcionalismu, na který bude záhy navazovat výklad. Studenti se pokouší vymezit znaky funkcionalismu pomocí porovnání budov v témže stylu a pomocí kontrastu s jinými styly. Učitel potřebuje PC, projektor a předem připravenou prezentaci. (10 minut).

 

-Výklad s otázkami učitele: Formou výkladu jsou probírány základní rysy funkcionalismu a první tři funkcionalistické budovy. Učitel zapojuje studenty do výkladu, ptá se na informace, které by již žáci měli mít a na jejich postřehy k promítaným budovám. Student je po skončení výkladu schopen vyjmenovat alespoň 5 znaků funkcionalismu a krátce charakterizovat funkcionalistickou budovu. Studenti si zapisují zdůrazněné a důležité informace do sešitu a reagují na otázky učitele. Je potřeba PC, projektor a prezentace. (20 minut).

 

2. hodina

-Doplňovačka: Učitel rozdá do každé skupiny dva doplňovací archy a pustí video (https://www.youtube.com/watch?v=BGa1Nzu3GsE od 7:39 do 15:15). Studenti pracují nejprve ve dvojicích. Poté dají ve skupině dohromady informace na jeden arch (budou tak mít možnost zachytit více informací). Poté si skupiny archy vymění a při následné kontrole opraví a obodují. Student se dokáže orientovat v audiovizuálním materiálu a zaznamenat na jeho základě informace, které v textu chybí. Studenti pozorně poslouchají ukázku a snaží se zaznamenat chybějící informace. Studenti mohou získat max. 19 bodů (1 bod za každé správné vyplnění). Je potřeba PC, projektor, doplňovací archy (viz příloha). (15 minut).

 

-Výklad a prezentace: Formou výkladu podpořeného prezentací (viz příloha) jsou studenti seznámeni s budovami, které navrhl Bohuslav Fuchs. Po skončení výkladu je student schopen vyjmenovat a krátce charakterizovat 3 budovy Bohuslava Fuchse. Student pozorně poslouchá výklad a zapisuje si důležité informace do sešitu. Pomůcky jsou opět PC, projektor a prezentace. (10 minut).

 

-Virtuální prohlídka vily Tugendhat: učitel pustí odkaz na virtuální prohlídku vily Tugendhat (http://www.tugendhat.eu/tour/tour.htm) a studenti si prohlížejí exteriér i interiér vily, diskutují o funkcionalistických prvcích, zda by chtěli ve vile bydlet apod. Studenti pozorně sledují virtuální prohlídku, zapojují se do diskuze a dělají si poznámky do sešitu. Je zapotřebí PC a projektor. (10 minut).

 

-Shrnutí: Učitel klade rychlé a jednoduché otázky týkající se probrané látky. Studenti odpovídají, čímž si zopakují a utřídí informace, které získali během lekce. (5 minut).

 

-Zadání domácí úlohy: Každá skupina vyfotí v Brně dvě funkcionalistické budovy (mimo těch, které se probíraly v hodině) a připraví se na to, aby byla schopna budovu velmi krátce představit (za 1 minutu). Fotky pošle skupina učiteli na e-mail ve stanoveném termínu. Dále bude avizovaná výtvarná činnost, na kterou si každý přinese min. 4 papírové krabičky (od léků, zubní pasty, čaje apod.). Každá skupina pak lepidlo, nůžky, izolepu a barevné fixy. (5 minut).

 

3. hodina

-Úvod do hodiny: Učitel zapíše do třídní knihy a připraví prezentaci s fotkami, které žáci zaslali. Ti se zatím rozdělí do skupin, ve kterých pracovali minule. Učitel potřebuje PC, projektor a prezentaci. (3 minuty).

 

-Housenka: Učitel řekne počátek věty: „Funkcionalismus je…“pokračuje učitelem vybraný student, který přidá jedno slovo (např. „když“), pak pokračují další studenti po řadě tak, aby každý řekl minimálně jedno slovo. Studenti mají vytvořit pokud možno smysluplnou větu, což se většinou nepovede, spíše vznikne vtipná zkomolenina. I tak si studenti zajímavým způsobem zopakují téma předchozích lekcí. Učitel potřebuje tabuli a křídu, aby mohl celou větu napsat a studenti si ji mohli přečíst. (7 minut).

 

-„Peča kuča:“ Učitel postupně promítá fotografie, jež mu byly zaslány jednotlivými skupinami. Zástupci skupin pohotově reagují na zobrazení fotografie skupiny a říkají nahlas připravené informace o budově. Učitel hlídá čas a po minutě musí každého zastavit. Pokud vyfotí více skupin stejnou budovu, rozhoduje rychlost reakce. Za odprezentovanou budovu jsou skupině přiděleny 2 body, maximálně tedy může skupina získat 4 body. Student musí pohotově zareagovat a během minuty představit budovu, kterou jako skupina vyfotili a poslali učiteli. Pomůcky: PC, projektor, prezentace. (15 minut).

 

-Přiřazování interiérů: Studenti dostanou v obálce fotku jedné budovy a čtyř různých interiérů. Jeden z interiérů přiřadí k budově, ostatní tři se snaží najít u ostatních skupin. Studenti si musí dobře prohlédnout fotografie z obálky a zjistit který interiér patří k jejich budově. Zbylé tři fotky interiérů musí získat od ostatních skupin. V jednu chvíli může skupina vyslat pouze jednoho zástupce skupiny. Student tedy komunikuje se členy své i ostatních skupin, seznamuje se s interiéry funkcionalistických budov a pokouší se je k budově přiřadit. Učitel kontroluje dodržování pravidel, hlídá čas, po 5 minutách aktivitu zastaví a zkontroluje její výsledky. Skupina může získat max. 4 body. Za každý správně přiřazený interiér je 1 bod a 2 body jsou bonus pro skupinu, která úkol splní jako první. Učitel má připravené obálky s jednou budovou a čtyřmi interiéry z různých budov (viz příloha). (5 minut).

 

-Výklad s prezentací a otázkami učitele: Formou výkladu s prezentací seznámí učitel studenty se znaky funkcionalistických interiérů a s konkrétními ukázkami. Formou otázek si ověřuje, že studenti dávají pozor a pozorně si prohlíží obrázky v prezentaci. Studenti poslouchají, zapisují a odpovídají. Studenti si důležité poznámky zapisují do sešitu a prohlížejí si promítané interiéry. Po skončení výkladu umí student vyjmenovat 6 znaků funkcionalistického interiéru. Pomůcky: PC, projektor a prezentace. (15 minut).

 

4. hodina        

-Výtvarná úloha: Z přineseného materiálu (krabičky) studenti vyrobí budovu, nebo komplex budov funkcionalistického rázu. Může se jednat např. o kavárnu, obytný dům, obchodní dům, kostel, školu apod. Krabičky studenti rozstřihnou podél hran tak, aby nahoře byla spodní strana, na kterou budou moci kreslit fixy. Pomocí lepidla a izolepy opět krabičky spojují a připojují k sobě. Studenti tedy spolupracují na úkolu ve skupině s využitím přinesených pomůcek. Učitel radí a pomáhá v přiměřené míře. 10 minut je vyhrazeno na krátkou prezentaci modelů a bodování. Každá skupina krátce představí svoji budovu. Modely jsou vystaveny na lavicích. Skupiny ohodnotí díla ostatních skupin počtem bodů od 1 do 8. Obchází jednotlivé modely, ve skupině se musí dohodnout na bodové hodnotě, tu zapsat na lísteček a položit na lavici vedle hodnoceného modelu. Jeden projekt může získat maximálně 40 bodů. Student si nejen zopakuje znaky funkcionalismu praktickou formou, ale zároveň musí konstruktivně zhodnotit projekty ostatních a shodnout se ve skupině na bodovém hodnocení. Studenti potřebují přinesené pomůcky: krabičky, lepidlo, nůžky, izolepu, fixy a lístečky k zapsání bodové hodnoty. (30 minut).

 

-Test: Studenti mají 5 minut na vyplnění jednoduchého testu ve skupině. Spolupracují tedy všichni členové skupiny a vyplňují krátký test, shrnující látku obou lekcí. Učitel kontroluje, že si žáci radí pouze se členy skupiny a odnikud neopisují. Studenti mohou získat maximálně 25 bodů. Učitel má připravený 6x vytištěný test (viz příloha). (5 minut).

 

-Vyhodnocení skupinové soutěže, shrnutí a reflexe formou diskuze: Učitel sečte body    jednotlivých skupin a vyhlásí pořadí v umístění. Následuje reflexe skupinové práce a shrnutí obou lekcí. Student formuluje dvě informace, které ho během hodin něčím zaujaly. Krátce se vyjádří k tomu, jak se mu pracovalo ve skupině. (10 minut).

 

 

SPÔSOB UCHOVANIA INFORMÁCIÍ

 

Studenti si budou během výkladů zapisovat podstatné informace do sešitů. Zůstanou jim také doplňovací archy, které budou nejprve rozdány do každé skupiny dva, ale potom bude umožněno ostatním studentům si archy okopírovat na školní kopírce.

 

 

PRÍLOHY

 

Puzzle

http://stavbaweb.dumabyt.cz/Rubriky-1/Vila-Tugendhat-je-oblozena-RAKO-obklady.html

 

Prezentace funkcionalizmus

Vila Tugendhat http://en.wikipedia.org/wiki/File:Villa_Tugendhat-20070429.jpeg

Kavárn Era http://www.velek.org/

Šilhanovo sanatorium http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%A0ilhanovo_sanatorium_Brno_Veve%C5%99%C3%AD.jpg

Hrad Špilberk http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mesto_Brno_-_hrad_Spilberk.jpg

Hlavní nádraží http://dopravni.net/zeleznice/4336/brnensti-zastupitele-chteji-pristi-stanice-%E2%80%93-nadrazi-brno-koprivy/

Zemanova kavárna http://www.bam.brno.cz/objekt/c102-zemanova-kavarna?filter=code

OD Centrum http://www.bam.brno.cz/objekt/c109-obchodni-dum-firmy-bata-od-centrum?filter=code

Vila Ernsta Löw Beera  http://www.bam.brno.cz/objekt/c038-vila-ernsta-low-beera?filter=code

 

Prezentace a hra – interiér

Nádražní poštovní úřad http://www.bam.brno.cz/objekt/c123-nadrazni-postovni-urad?filter=code

Moravská banka http://www.bam.brno.cz/objekt/c086-moravska-banka?filter=code

Masarykův studentský domov http://www.bam.brno.cz/objekt/c241-masarykuv-studentsky-domov?filter=code

Hotel Avion http://www.bam.brno.cz/objekt/c092-hotel-avion?filter=code

Kavárna Savoy http://www.bam.brno.cz/objekt/c095-kavarna-savoy?filter=code

Pavilon města Brna http://www.bam.brno.cz/objekt/c169-pavilon-mesta-brna?filter=code

 

Prezentace Bohuslav Fuchs

Portrét http://www.bam.brno.cz/architekt/2-bohuslav-fuchs?filter=code

Zemanova kavárna http://www.bam.brno.cz/objekt/c102-zemanova-kavarna?filter=code

Moravská banka http://www.bam.brno.cz/objekt/c086-moravska-banka?filter=code

Nádražní poštovní úřad http://www.bam.brno.cz/objekt/c123-nadrazni-postovni-urad?filter=code

Masarykův studentský domov http://www.bam.brno.cz/objekt/c241-masarykuv-studentsky-domov?filter=code

Základní škola http://www.bam.brno.cz/objekt/c021-zakladni-skola?filter=code


Záverečný test

1. Kedy sa začal rozvíjať funkcionalizmus v Brne?

A 20.roky/20.stor.

B 30.roky/20.stor.

C po druhej svetovej vojne

 

2. Ktoré z nasledujúcich tvrdení o funkcionalizme je neplatné?

A budovy sú bohato zdobené

B využívajú sa geometrické tvary

C využívajú sa prvky asymetrie

 

3. Ktorá z týchto víl nie je funkcionalistická?

A Jurkovičova

B vila Ern Low Beera

C Tugendhat

 

4. Architektom vily Tugendhat je:

A Bohuslav Fuchs

B Erns Wiesner

C Miesse van der Rohe

 

5. Čo je dominantou kaviarne Era?

A veľké okná

B vysoký pult

C veľké schodisko

 

6. Ktorá z kaviarní bola zbúraná a postavená nanovo?

A Era

B Savoy

C Zemanova

 

7. Ktorú z týchto budov nenavrhol B. Fuchs?

A OD Centrum

B Nádražná pošta

C Moravská banka

 

8. Ktorý je najužší hotel v Brne?

A Grand

B Avion

C Continental

 

9. Ktorá z týchto budov mala byť pôvodne mrakodrapom?

A OD Centrum

B Palác Alfa

C Moravská banka

 

10. Ako sa volal výrobca ohýbaných drevených stoličiek?

A Thonet

B Bauhaus

C UP závody

 

Premeny mesta Brna – doplňovačka

Práca pre celú skupinu, každá obdrží dva archy, vypĺňajú dvojice spolu a potom si to porovnajú a spravia finálnu verziu, ktorá sa boduje, maximum je 19bodov.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=BGa1Nzu3GsE 7:39-15:15

Po prvej svetovej vojne sa vedenia mesta Brna ujali po Nemcoch _________ a centrálna vláda chcela z mesta spraviť ___________české centrum. Hlavným architektom mesta bol vtedy Jindřich ______.

Ten priviedol do Brna talentovaného architekta Bohuslava ______. Jeho prvou stavbou bola __________________. Vrcholom bol ______________ na Českej ulici. Ten je výnimočný riešením svojho vnútorného ________________. Okrem toho navrhol aj niekoľko lázní, najkrajšie sú v _________________.  Na Výstavisku postavil jeden z mnohých___________. V samom strede mesta stojí jeho ____________________, ktorú navrhol spolu s Ernstom Weisnerom.  Palác Morava na Malinovskom námestí sú vlastne ______________ spojené v jeden celok. Horizontu nad Brnom vládne ________________.

Budovu brnenskej sporiteľne v Jánskej ulici postavili architekti P________, B______ a O_____. Ďalším velikánom je Jiří K________. Ten bol skutočne zručný, postavil aj vlastnú ____, okrem toho sa venoval aj _______ a __________.

 

ZDROJE

a) Teoretické 

-Průvodce brněnskou architekturou. http://www.bam.brno.cz/

 

-Obecné informace o brněnském funkcionalismu. http://architektura.ic.cz/funkcionalismus.htm

 

-Obecné informace o brněnském funkcionalismu a přehled některých funkc. památek. http://www.brno.cz/turista-volny-cas/funkcionalismus-a-moderni-architektura/

 

-Stručný přehled funkc. Památek v Brně. http://www.ticbrno.cz/cz/o- meste/pamatky/funkcionalisticke-pamatky

 

-Pořad Proměny města Brna, díl Funkcionalismus, prostá elegance, součást výuky http://www.youtube.com/watch?v=BGa1Nzu3GsE

 

-Informace a obrazový materiál k československému funkcionalistickému interiéru. SAMKOVÁ, Denisa. Pěstování květin – návrh květináčů a příslušenství. Plzeň, 2013. Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni, Ústav umění a designu. [online]. Dostupné z <https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/handle/11025/10420/Diplomova%20prace.pdf?sequence=1>.

 

b) Didaktické

-PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2013.

 

-KASÍKOVÁ, Hana.  Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál 2010.

 

-KUBOVÁ, Veronika. Aplikace vybraných metod RWCT v literární výchově jakožto součásti výchovy estetické. Brno, 2012. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy. [online]. Dostupné z <https://is.muni.cz/auth/th/262087/ff_m/Diplomova_prace_Kubova.pdf>.

 

-RVP pro gymnázia [online]. Dostupné z < http://www.vuppraha.cz/wp- content/uploads/2009/12/RVPG-2007-07_final.pdf>.

 

3 Comments

  1. Pingback: Sochy pro Brno | estetická výchova

  2. Pingback: Didaktické hry – AZ kvíz | estetická výchova

  3. Pingback: Architektura jako odraz doby II.: 1918 – 1945 aneb Mezinárodní styl je nám vlastní | estetická výchova

Napsat komentář