Galerijní animace v Brně

Galerijní animace v Brně – verze pro tisk (pdf)

V souladu s tím, jak se galerijní animace a jiné formy muzejní edukace zabydlují v našich galeriích, zabydlují se témata muzejní pedagogiky i na webových stránkách estetické výchovy.

Referovali jsme o podnětných a pro praxi inspirativních knihách (viz níže seznam doporučené literatury), upozornili jsme na cyklus animací Ateliér 15+ olomouckého Muzea umění, inspirovali jsme se zahraničními postupy při využívání tvůrčího psaní v galerii. Věnovali jsme prostor také workshopům v České filharmonii a podělili se s vámi o praktické zkušenosti, jak (ne)chodit do galerie s dětmi.

Vzhledem ke skutečnosti, že nápad na založení těchto webových stránek vznikl v Brně, kdy v jedné brněnské kavárně došlo na plácnutí si s tím, že jdeme do toho, pociťuji jakýsi vnitřní dluh vůči tomuto městu a jeho estetickovýchovným aktivitám. Impulzem k napsání tohoto článku mi je také právě proběhnuvší pátý ročník akce Týden výtvarné kultury. Takže tento příspěvek je malou splátkou dluhu z mé strany.

Jelikož žiji v Olomouci, předesílám, že je pro mne prakticky obtížné jezdit do Brna na galerijní animace. Proto nebudu vycházet z osobních zkušeností, ale pouze z informací uvedených na webových stránkách brněnských galerií. Budu referovat o třech, domnívám se, že nejvýznamnějších brněnských galeriích: Moravské galerie, Domu umění města Brna a nakonec o soukromé Richard Adam gallery (původní Wannieck gallery).

Osobní postřehy a doporučení pak jsou již na vás, na čtenářích, kteří brněnské galerijní animace navštěvujete a máte s nimi osobní zkušenost. Můžete přispívat v komentáři k článku nebo na facebooku estetické výchovy.

 

Dům umění města Brna - galerijní animace k výstavě Jiřího Kovandy "Ještě jsem tu nebyl"

Dům umění města Brna – galerijní animace k výstavě Jiřího Kovandy „Ještě jsem tu nebyl“

Petra Šobáňová působící na Katedře výtvarné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci ve své knize Muzejní edukace galerijní animaci popisuje jako oblíbenou formu muzejní edukace, která je zvláštní svým spojením intelektuálních činností s činnostmi praktickými, „oživujícími“, které obvykle navazují na prohlídku exponátu. „Animace je samozřejmě také spojena s osvojením určitých poznatků a nebývá tak zcela prosta výkladu, avšak od většiny výše jmenovaných forem muzejní edukace ji odlišují právě aktivizující činnosti umocňující zážitek ze setkání s muzeálií. Při animaci návštěvníci realizují dílčí výtvarné či jiné etudy, které svým principem, technologií nebo obsahovým zaměřením navazují na sledovaný exponát“ (Šobáňová 2012: 80).

Podívejme se na nabídku galerijních animací případně jiných forem muzejní edukace v jednotlivých galerijních institucích města Brna.

 

galerijní animace3

Dům umění města Brna – galerijní animace k výstavě Jiřího Kovandy „Ještě jsem tu nebyl“

 

Přirozeně se nabízí začít Moravskou galerií. Ta nabízí výukové programy pro školy (od mateřských až po ty střední), které se obměňují v souvislosti s aktuálním výstavním plánem. Některé se však vztahují i ke stálým expozicím a jsou tak stálicemi v nabídce edukačních programů. Stálé expozice Moravské galerie jsou Moderní a současné umění, Užité umění a design, Umění od gotiky do 19. století, Dušan Jurkovič – umělec a jeho dům a nakonec  Josef Hoffmann – inspirace. Celkový záběr Moravské galerie je tedy velmi široký, ať již v rámci časového rozpětí, tak i co se druhů umění týče.

Na všechny věkové skupiny v Moravské galerii myslí v rámci výtvarných dílen pro veřejnost. Ty jsou otevřeny nejmenším dětem od dvou let, ale speciální program Creative 60+ je určený pro seniory. To mi přijde skvělé, jelikož se domnívám, že na kvalitu života seniorů se stále jaksi pozapomíná. Cestou osvěty se Moravská galerie vydala i v úsilí vyjít vstříc Dílnami pro tělesně handicapované návštěvníky.

Chvályhodné je, že Moravská galerie zprostředkovává i speciální výtvarné dílny pro pedagogy výtvarné výchovy, kterým je tak umožněno stále se vzdělávat atraktivní formou a v prostředí galerie s jejími možnostmi.

Na odkaz Josefa Hoffmanna navazují workshopy vztahující se k oděvnímu designu a designu obecně. Tyto tradiční odborné workshopy jsou určeny studentům středních a vysokých škol a pořádají se v prostorách Rodného domu Josefa Hoffmanna v Brtnici, který Moravská galerie spravuje.

Dovolím si ještě upozornit na malou perličku, že na webových stránkách Moravské galerie najdete interaktivní hru – skládání puzzle. O těchto možnostech jsem psal již v článku „Edukační potenciál muzea (s ohledem na webové stránky)“.

 

galerijní animece4

Dům umění města Brna – galerijní animace k výstavě Jiřího Kovandy „Ještě jsem tu nebyl“

 

Druhou na kulturní mapě Brna nepřehlédnutelnou institucí je Dům umění města Brna, který se výrazně zaměňuje na současné umění.

V Domě umění města Brna zajišťují galerijní animace studenti Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Studenti tak mají možnost plnit si svou povinnou praxi a díky neustálým obměnám aktuálních výstav jsou tak stále stavěni před nové výzvy. Jak se popasovat s novou výstavou? Jak zprostředkovat umělce a jeho dílo žákům různých věkových kategorií? Na galerijní animaci je krásné to, že ji musíte „ušít na míru“ účastníkům, vždy bude jiná, proměnlivá nejen v rámci různých animací (ke konkrétním jednotlivým výstavám), ale i v rámci jednoho animačního programu.

Galerijní animace jsou určeny především žákům základních škol, ale i středoškolákům a žákům škol speciálních (jako pracovník v sociálních službách, kdy pracuji s lidmi s kombinovaným postižením v denním stacionáři tedy opět tleskám – pozn. autora).

V aktuální nabídce Domu umění města Brna jsou animace k výstavě „Ještě jsem tu nebyl“ Jiřího Kovandy. Učitel se svými žáky si může vybrat z nabídky tří animačních programů v délce 60 – 90 minut. Jsou to animace „Umění je hravé (koláž)“, „Kdo je umělec (performance) a „Obyčejné věci (estetika každodennosti)“. Cílem těchto galerijních animací je přiblížit dětem současné umění, ke kterému je mnohdy obtížné najít si cestu, vlastní a jedinečný klíč k vnímání a chápání umění. Při výtvarných aktivitách je přitom kladen důraz i na nezbytné mezipředmětové vztahy (s literaturou, dějepisem, hudební výchovou, občanskou výchovou – záleží i na domluvě pedagoga s lektory).

Podrobněji rozpracovaný návrh programu galerijní animace k výstavě „Ještě jsem tu nebyl“ pro sedmou třídu základní školy je také možné najít na webových stránkách Domu umění města Brna. Můžeme se tak podívat „pod pokličku“ studentů, kteří program připravili, což je mnohdy nedocenitelné. Ilustrativní fotografie v článku se vztahují právě k tomuto programu. Více fotografií z tohoto programu najdete zde.

V rámci výstavy Jiřího Kovandy se připravuje na 29. březen 2014 workshop „Něco a nic“, který je určený účastníkům od 16 let.

Vedle těchto uvedených animací Dům umění města Brna nabízí i netradiční formy galerijních aktivit, jako jsou prázdninové dílny či noc v galerii.

O aktuální nabídce galerijních animací a workshopů Domu umění města Brna se pokusíme referovat na facebookovém profilu Estetické výchovy.

 

galerijní animace5

Dům umění města Brna – galerijní animace k výstavě Jiřího Kovandy „Ještě jsem tu nebyl“

 

Třetí a poslední brněnskou galerií, o níž bych rád referoval, je Richard Adam Gallery (donedávna Wannieck Gallery). Ta nabízí program pro rodiče s dětmi, pro školy, studenty solitéry („Studenti 15+“, tady obdoba „Ateliéru 15+“ Muzea umění Olomouc), ale také pro dospělé a seniory. Vedle bohaté nabídky také spolupracuje se základními uměleckými školami.

Na svých webových stránkách také předkládá „Desatero proč jít s žáky do galerie“.

 

Uvedené tři galerie pro (ne zcela dostatečnou) úplnost doplním pozváním do vily Tugendhat, kterou také můžete navštívit formou vzdělávacího programu. Ty má na starost Alice Stuchlíková a programy jsou zaměřeny na žáky mateřských, základních, středních, ale i vyšších a vysokých škol.

Nevím, jak se to má v současné době s nedávno zrušenou iniciativou „Žít Brno“, ale při pohledu na nabídku galerijních animací v Brně nemám o Brno obavy a směle si dovolím prohlásit, že Brno žije! Podpořte život v Brně a podělte se s námi o vaše postřehy a osobní zkušenosti s galerijními animacemi v Brně, ale třeba i jinde. Děkujeme.

 

Doporučená literatura k tématu galerijní animace:

FIŠER Zbyněk, HAVLÍK Vladimír, HORÁČEK Radek (2010). Slovem, akcí, obrazem – příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu. Brno: Masarykova univerzita.

HORÁČEK Radek (1998). Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno: Akademické nakladatelství Cerm.

ŠOBÁŇOVÁ Petra (2012). Edukační potenciál muzea. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

ŠOBÁŇOVÁ Petra (2012). Muzejní edukace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Doporučuji také článek „Hledání lektorské identity“ na artalk.cz: http://www.artalk.cz/2014/01/17/hledani-lektorske-identity/

 

Ilustrativní fotografie včetně náhledového obrázku jsou z galerijní animace k výstavě Jiřího Kovandy „Ještě jsem tu nebyl“. Fotografie byly poskytnuty se souhlasem Domu umění města Brna. Za souhlas a vstřícné jednání velmi děkuji Janě Řehákové 🙂

 

One Comment

  1. Pingback: Kniha „Galerijní a muzejní edukace“ | estetická výchova

Napsat komentář