Muzikál a muzikálová tvorba v hudební výchově

Muzikál a muzikálová tvorba v hudební výchově – verze pro tisk (pdf)

Autorka lekce Markéta Šňupárková aplikuje metodiku zážitkové pedagogiky na lekci hudební výchovy. Navrhovaná lekce již podle slov autorky byla realizována ve výuce hudební výchovy na nižším stupni osmiletého Matičního gymnázia v Ostravě. Kromě hudební výchovy lekce přesahuje i do jiných vyučovacích (estetickovýchovných) předmětů, do literární výchovy, výtvarné výchovy a dramatické výchovy. O potřebě takových přesahů a prolínání mezi vyučovacími předměty a vzdělávacími oblastmi jsme se již zmiňovali v článku Jak je možné chápat lekci.

Autorka v úvodu neopomene nezmínit cíle hudební výchovy, a také možná úskalí pro pedagoga, která na něj číhají. Ačkoliv se to nemusí na první pohled (či snad poslech?) zdát, vyučovat hudební výchovu není vždy snadný úkol (poslání?).

Poté autorka vymezuje pojem zážitek a věnuje se metodice zážitkové pedagogiky. Autorka zážitek spojuje s emocemi (v tom tkví didaktická síla zážitkové pedagogiky) a uvádí přednosti tímto způsobem pojaté výuky. Autorka však oprávněně přiznává, že zážitková pedagogika klade nemalé nároky na pedagoga. Na našich webových stránkách jsme již o zážitkové pedagogice krátce psali v článku Zážitek (nejen) v estetické výchově.

V souvislosti s náročností zážitkové pedagogiky si dovolíme krátce citovat z článku Markéty Šňupárkové, na který odkazujeme: „Chceme-li žáky motivovat a vytvořit jim ve škole kreativní prostředí, musíme být motivováni sami. Motivace samotných učitelů je nikdy nekončící proces, který toto povolání činí náročným, ale zároveň krásným a naplňujícím“ (Šňupárková 2013)

Ve druhé části autorka představuje koncepci pojetí hudebního oboru v rámci vzdělávací oblasti Umění a kultura na osmiletých gymnáziích. Jinými slovy popisuje prostředí osmiletého gymnázia, na němž se vyučuje předmět hudební výchova, a které pro tento předmět přináší určitá specifika.

Stěžejní část autorčiny práce představuje v praxi využitelný metodický materiál pro samotný návrh lekce zaměřené na muzikál a muzikálovou tvorbu. Ale v tomto bodě se již sluší předat slovo samotné autorce v článku „Zážitková pedagogika a možnosti její aplikace ve výuce hudební výchovy na víceletém gymnáziu“ z časopisu „Kultura, umění a výchova“.

Použitá literatura: 

Šňupárková, Markéta (2013, December 11). Zážitková pedagogika a možnosti její aplikace ve výuce hudební výchovy na víceletém gymnáziu. Retrieved January 15, 2014 from <http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=5&clanek=29>.

Náhledový obrázek je z databáze flickr.com (http://www.flickr.com/photos/broadwaytour/7658081768/sizes/l/)

 

Napsat komentář