Jiří Sopko

Znají současní maturanti současné spisovatele? Současný divadelní jazyk? A znají (alespoň trochu) současnou výtvarnou scénu?

Vynikající lekce autorů Martiny Želazkové, Pavola Jelemenského a Radomíra Onheisera přibližuje velikána současné české malby způsobem, který přímo láká k tomu, aby se současné umění na školách více zabydlelo.

Lekce cesta k autorovi prezentuje Jiřího Sopka z několika pohledu. První přístup vychází z poznání jednotlivých děl zrcadlící vývoj Sopkovy tvorby, druhý přístup porovnává Sopkovo dílo s obrazy z různých uměleckých etap. Žákům je nabízen jejich aktivní účasti na aktivitách vstup do „umělcova nitra“ skrz jeho uměleckou tvorbu, uvědoměním si charakteristických vlastností díla jako signifikantního prvku určité doby, etapy a vlastností autora.

CÍLE LEKCE

 • Žák dokáže vyjmenovat základní bibliografické údaje o autorovi.
 • Žák dokáže říct, kdy a kde se autor narodil.
 • Žák dokáže říct, kdy autor tvořil, kde v současné době působí.
 • Žák dokáže říct, kde lze vidět autorovo dílo.
 • Žák dokáže uvést základní charakteristické rysy autorovy tvorby.
 • Žák dokáže poukázat na výrazné prvky autorova díla a odlišit tak jeho dílo od jiných autorů
 • Žák dokáže na základě charakteristických prvků přiřadit dílo k autorovi.
 • Žák dokáže zařadit tvorbu autora do určitého časového období a uměleckého směru.
 • Dokáže vyjmenovat další dva malíře, kteří jsou jeho současníky.
 • Dokáže zařadit autora do umělecké skupiny, a tu charakterizovat.
 • Žák dokáže porovnat dílo umělce v kontextu jiných děl, dokáže poukázat na podobné principy v dílech jiných autorů.
 • Žák dokáže uvést konkrétní umělecké dílo, jimž byl autor inspirován anebo jej v určitém smyslu imituje.

První blok
V prvním bloku se žáci tvořivou činností a výkladem seznámí s tvorbou a osobností současného českého malíře Jiřího Sopka. Žáci, kromě části věnované výkladu, pracují ve skupinkách.
Po zápisu do třídní knihy a seznámení žáku s tématem Cesta k autorovi (bez uvedení jména autora i historického pozadí) následuje první aktivita tohoto bloku. Žáci se rozdělí samostatně do šesti skupin po čtyřech. Žáci do takto velkých skupinek byli rozdělováni již v prvním pololetí a nemají problémy s rozdělením. Při rozdělování do skupinek žáci otočí k sobě vždy dvě lavice proti sobě, tím vznikne dostatečná pracovní plocha pro další činnost i pro zápis do sešitů při výkladu.
První kreativní činností v tomto bloku je Skládání reprodukcí obrazů Jiřího Sopka z různých tvůrčích období. Učitel žákům rozdá potřebné části rozstříhané reprodukce (mat. čtvrtka), čtvrtku formátu A2 a lepidlo. Žáci mají za úkol tuto reprodukci složit a nalepit na čtvrtku. Po složení a nalepení mají zodpovědět na otázky, které dostanou vytištěné na kancelářském papíru formátu A4. Jedná se o tyto otázky typu: Co na obraze vidíte? Je tam nějaká postava, figura? Je obraz abstraktní? Jaká je barevnost obrazu? Jaký je dominantní výrazový prostředek? Jaká je doba vzniku obrazu – století, desetiletí apod.
Po této aktivitě žáci složené obrazy prezentují ostatním žákům a pokoušejí se obraz charakterizovat pomoci zadaných otázek. Po prezentacích reprodukcí následuje krátká diskuse, která volně přejde v učitelův výklad. Při výkladu učitele si žáci dělají poznámky do svých sešitů,  jelikož vědí, že sešity jsou jejich hlavním zdrojem vědomostí pro opakování probrané látky.
Po výkladu, ve kterém jsou žáci obeznámeni se základními údaji o autorovi a jeho dalšími díly, se žáci ve skupinkách snaží znázornit určité Sopkovo dílo pomocí různých materiálů a technik. Mají k dispozici barevné papíry, barvy, plastelínu atd. Je jen na žácích jakou techniku a obraz zvolí. Zhotovené artefakty budou prezentovat před ostatními žáky na
začátku dalšího bloku. Učitel po té shrne blok a ukončí hodinu.

Druhý blok
Druhý blok lekce Cesta k autorovi je zahájen presentací děl z minulého bloku. Žáci prozrazují motivy, proč si zvolili daný obraz, techniku a diskutují s ostatními spolužáky.
Po představení výtvorů následuje kooperativní bingo. Kooperativní    bingo    slouží    k opakování    a    upevnění    vědomostí    žáků z předcházejícího bloku. V kooperativním bingu hledají žáci odpovědi na otázky. Podobné či stejné otázky se jim pak objeví při písemném testu. Žáci tak dostanou určitou zpětnou vazbu na to co vědí a v čem mají mezery bez známkového ohodnocení, ale mohou získat plusové body do testu. Pro učitele je kooperativní bingo příležitost k reflexi předaných a osvojených vědomostí žákům. Po ukončení kooperativního binga následuje jeho vyhodnocení a sdělení správných odpovědí žákům.
Po vyhodnocení kooperativního binga učitel rozdělí žáky do skupin po třech žácích, vznikne tak osm skupin. Toto rozdělení je pro žáky nezvyklé, obvykle se rozdělují do skupin po čtyřech, tak jak tomu bylo v prvním bloku. Toto nezvyklé uspořádání učitel volí pro podpoření dynamiky skupiny a volí podle zkušenosti s touto třídou s níž má již jedno pololetí dobrou zkušenost a třída již tvoří stabilní skupinu.
Každá jednotlivá skupina dostane dvě reprodukce, z níž je jedna Sopkův obraz. K reprodukcím je připojen průvodní lístek obsahující jméno autora, dataci, období a umělecký směr. Ve skupině se snaží odhalit minimálně tři podobnosti a minimálně tři rozdíly mezi jednotlivými reprodukcemi. Po té výsledky své činnosti presentují a učitel jejich výsledky vyhodnotí. Cílem tohoto cvičení je ukázat žákům podobnosti mezi obrazy z různých období, uměleckých směrů a Sopkovou inspiraci jimi. Na závěr bloku a celého tematického celku učitel shrne probranou látku, poděkuje žákům za jejich pozornost a přístup k aktivitám.

Hodnoce
Vprůběhu školního roku píší žáci testy z probrané látky v předem stanovených 16
termínech. Z těchto testů je stanovena výsledná známka. Plusové body se žákovi k testu připočtou jen tehdy, když zodpoví minimálně 1/3 testových otázek správně.
Test  z tematického celku  Cesta    k autorovi    budou    žáci    psát    na    začátku    čtvrtého tematického celku. Test bude obsahovat otázky vztahující se na tematický celek Cesta k uměleckému dílu, Cesta k autorovi a Cesta k médiu, materiálu a technice.

Zdroje
Zaměřili jsme se především na zdroje, které lze co se týká kvality informací hodnotit jako věrohodné. Proto jsme pracovali především s akademickými dějinami umění, dvěmi monografiemi Jiřího Sopka a erudovanými internetovými zdroji (abART, Artlist), včetně autorizované webové stránky malíře. Také prezentované obrazové reprodukce jsme volili na základě této literatury (Tj. jsou to reprodukce charakteristické pro určité období v autorově tvorbě či jiným způsobem významné pro vývoj autora či českého umění).
K dílu a životu Jiřího Sopka

 • Kroutvor, J. Jiří Sopko, Praha: Odeon, 1990.
 • Pečinková, P., et al. Jiří Sopko, Praha: Gema Art, 2007.
 • Webová stránka Jiřího Sopka: [online]. www.jirisopko.cz Copyright: Jiří Sopko 2013[cit. 21. 2. 2013]. Dostupné z: www.jirisopko.cz
 • Artlist. Databáze současného umění: [online]. Copyright: Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006-2013. [cit. 28. 2. 2013]. Dostupné z http://www.artlist.cz/?id=1235
 • Informační systém abART: [online]. Archiv výtvarného umění, o.s. : ©2005-2013 [cit. 28. 2. 2013]. Dostupné z: http://abartfull.artarchiv.cz/osoby.php?x=0&y=0&Fprijmeni=Sopko&Fjmeno=Ji%C5%99%C3%AD&FnarozDen=&FnarozMes=&FnarozRok=&Fmisto=&FumrtiDen=&FumrtiMes=&FumrtiRok=&Fmistoumrti=&Fobor=o
 • Šmíd, P. Jiří Sopko. Učitel a žák, katalog k výstavě, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 2011.Sopko, J. Obrazy a kresby 1965 -1995, katalog k výstavě, Galerie hlavního města Prahy, 1995.

Odkazy na články v odborných periodicích ve formátu pdf:

 • http://jirisopko.cz/images/pdf/Robert%20Jans_Art%20%20Antiques%202007.pdf
 • http://jirisopko.cz/images/pdf/Karolna%20Jirkalov_Art%20Antiques%
 • 202007.pdf
 • http://jirisopko.cz/images/pdf/Peinkov%20Respekt%2014.-20.10.02.pdf
 • http://jirisopko.cz/images/pdf/Dora%20Kaprlov_Nejprodvanj%20mali_2007.pdf
 • http://jirisopko.cz/images/pdf/Hanel%20Tich%2021.11.02%20II.pdf
 • http://jirisopko.cz/images/pdf/Linda%20Sedlkov_Atelir%2021.11.02%20IV.pdf
 • http://jirisopko.cz/images/pdf/Klimesova_Atelier_2002.pdf
 • http://jirisopko.cz/images/pdf/Pecinkova_Atelier_2002.pdf
 • http://jirisopko.cz/images/pdf/Tom%20Pospiszyl%202002.pdf
 • http://jirisopko.cz/images/pdf/Marek%20Pokorn_Sopkovy%20obrazy%20pesvduj%20o%20monostech%20malby.pdf
 • http://jirisopko.cz/images/pdf/Petrov%201993.pdf

Úvodní obrázek článku představuje Tapiserii U stolu vzniklou v Moravské gobelínové manufaktuře dle předlohy Jiřího Sopka.

Napsat komentář